Speciaal onderwijs

Als uw kind een beperking, leerproblemen of gedragsproblemen heeft, dan kan het moeilijk zijn om een geschikte school te vinden.

Leerplicht

Kinderen in Nederland zijn leerplichtig als ze 5 jaar worden. Dit betekent dat elk kind in Nederland naar school toe gaat, totdat een kind een diploma heeft gehaald van het mbo (niveau 2), de havo of het vwo.

Leerplichtontheffing

Het kan zijn dat uw kind ernstig (meervoudig) gehandicapt is, en dat hij niet naar school kan.

In dat geval kunt u leerplichtontheffing aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit heet ook wel 'vrijstelling van inschrijving'.

Regulier of speciaal onderwijs?

Als uw kind naar school toe kan, is het belangrijk dat u een keuze maakt tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs.

Op het speciaal onderwijs kunnen ze meestal beter rekening houden met de beperking van uw kind. De klassen zijn kleiner, en er is dus meer aandacht en tijd voor uw kind. Maar veel kinderen met een beperking kunnen met wat extra hulp ook naar een gewone school.

Clusters speciaal onderwijs

Het primair en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een handicap is verdeeld in 4 clusters.

  • Cluster 1: onderwijs aan kinderen met een visuele handicap.
  • Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.
  • Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met epilepsie.
  • Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problemen.

SBO-scholen

Er zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Deze sbo-scholen werken veel samen met gewone scholen.

Geen lesgeld

U betaalt geen lesgeld voor het speciaal onderwijs. Wanneer uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat, hoeft u alleen de schoolboeken te betalen.

Rugzakregeling en het Passend Onderwijs

Kinderen met een beperking hebben vaak extra hulp nodig. Bijvoorbeeld extra begeleiding, speciale voorzieningen of speciaal lesmateriaal. Dit wordt betaald vanuit de leerlinggebonden financiering. Ook wel 'het rugzakje' genoemd.

Het rugzakje verdwijnt per 1 augustus 2014. Daarvoor in de plaats komt het Passend Onderwijs. Op de website Passendonderwijs.nl vindt u informatie over wat dit voor u en uw kind betekent.

Leerlingenvervoer

Als de school te ver weg is of als uw kind een beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school toe kan gaan, kan hij mee met het leerlingenvervoer van de gemeente.

Achtergrondfoto